Честито !


Първо място за бяло вино на Винария 2013

Сезон 2020Приключи успешно!
За контакти
+359 (0)884 284115
Разработка: niki@nedev.org Дизайн: Pulse.bg © Всички права запазени

ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

и пригодност на земеделски земи за отглеждане на трайни насаждения - лозя в землището на
с.Брестовица, общ.Родопи, обл.Пловдивска

Землището отстои на 18 км. (по пътна мрежа) югозападно от областен център гр.Пловдив, а предвидената площ за отглеждане на трайни насаждения-лозя се намира в североизточната част на землището на 5 км. (по-най къса въздушна линия) от границите на селото.

Релеф

Землището на с.Брестовица е разположено на границата между Южните части на Горнотракийската низина северните склонове на планина Чернатица, която представлява част от Рило-Родопския масив.
Релефът във високите части на землището е среднопланински, блоков.
В северната по-ниска част релефът е хълмист, остатъчен, с фрагменти от плиоценски равнини и акумулационни алувиално-пролувиални отложения.
Имотът заема равнинен участък със североизточна експозиция, наклон 0,1o и надморска височина 171,8 м.

Геология

В имота почвообразуващите материали са представени от безкарбонатни песъкливо-глинести и глинести алувиални отложения.

Климатична характеристика

В климатично отношение землището на с.Брестовица, попада в Преходно-континенталната климатична област, Горнотракийски климатичен район с подрайон на Пловдивското поле.

Най-топли месеци са юли и август, а най-ниската средно месечна температура е през месец януари.

За тридесет годишен период средни месечни отрицателни температури се установяват през месеците - декември, януари, февруари. Средно годишна минимална температура на въздуха е 6,5oС.

Абсолютна минимална месечна и годишна температура регистрирана в станция гр.Пловдив е през месец януари -31,5oС.

Най-голямо количество на валежите е в края на пролетта (м.май), и началото на лятото (м.юни), а годишната сума от 539 мм/м2 е под средната за страната(623 мм/м2)

В агроклиматично отношение землището на с.Брестовица попада в умерено горещия температурен подпояс (4100-3700oС) със засушлива зона на овлажняване, като температурната сума (Сo) за периода с температура на въздуха над 10o е 3795oС. Разликата между валежите и изпаряемост (мм) за периода юли-август е -200 до -300.

Средната продължителност на свободното от мраз време е една от сравнително високите за страната, което благоприятства развитието на трайни насаждения-лозя.

Пригодност на земите за отглеждане на трайни насаждения-лозя

В заключение почвено-климатичните условия в землището и по-точно в имота са с подходящи показатели за отглеждане на лозя ( особено за червени винени сортове ).

По данни на Министерството на околната среда и водите, в района не е установено замърсяване с тежки метали и арсен от поливни води и точкови източници.

Изследването е извършено от
"Изпълнителна Агенция по Почвените Ресурси"
към "Министерство на Земеделието и Горите"